Kontakty
Akce, informace
Fotogalerie
Odkazy a jídelníček
Projekty
Návštěvnost webu
  • TOPlist
Zápis do MŠ

Vážení rodiče, 

dnešní zápis do mateřské školy Antonína Čermáka se koná v prostorách Základní školy, vstup tedy hlavním vchodem do ZŠ.

Děkuji za pochopení,

Andrea Merxbauerová

Zástupkyně ředitele pro MŠ


Publikoval Andrea Merxbauerová - 02.05.2023 - 10:43:13
Kritéria k zápisu do MŠ 2023/2024

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6, pracoviště MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34 a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34 a odst. 5 školského zákona.

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

 

Počet volných míst pro školní rok 2023/24 :  17

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - školní rok 2023/24:

 

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                    50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                          1 bod

 

2. věk dítěte dle narození v období

před 01.09.2018                                                                                           35 bodů

od 01.09.2018 do 31.08.2019                                                                                   15 bodů

od 01.09.2019 do 31.08.2020                                                                                  10 bodů

od 01.09.2020 do 31.12.2020                                                                                    5 bodů

po 01.01.2021                                                                                                 1 bod

 

3. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2023                1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci 02. 05. 2023, v době od 13.00 – 17.00 hodin.

Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 9. 05. 2023 v době od 13.00 hod. do 17.00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

 

V Praze dne 31. 3. 2023

 

Mgr. Petr Karvánek

ředitel školy

 

K zápisu do MŠ 2. nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  12.6.2023 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебуванняіноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 12.6.2023.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščobsterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – bižencivpryznačenyj termin zarachuvannja z 12.6.2023.

 


Publikoval Andrea Merxbauerová - 31.03.2023 - 10:54:12
Zápis do MŠ Antonína Čermáka 2023/2024

Termíny:

podání žádostí: úterý 2. 5. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin
zápisy se netýkají dětí ukrajinských uprchlíků

Doporučujeme všem registraci v eletronickém systému MČ Prahy 6. 
Registrace bude spuštěna 1. 4. 2023 na odkazu: https://jakdoskolky.cz/zapis/#content a bude ukončena   2. 5. 2023.


Dokumenty potřebné k zápisu
- žádost o přijetí dítěte (potvrzená pediatrem) 
- rodný list dítěte (stačí kopie)
- doložení trvalého bydliště dítěte (občanský průkaz žadatele nebo výpis z registru obyvatel)
Při osobní účasti na zápisu dítěte do MŠ je výhodou, že se všechny potřebné dokumenty ověří na místě během 5 - 7 minut. 
Podrobnosti k tomu, jak zapsat dítě do školky, naleznete v brožuře.

Termíny

•    1. 4. 2023 – spuštění registrace
•    2. 5. 2023 – ukončení registrace
•    2. 5. 2023 od 13:00 do 17:00 hod. - příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
•    4. 5. 2023  - možnost nahlédnutí do spisu dítěte v budově MŠ
•    4. 5. 2023 ve 12:00 hod. - zveřejnění výsledků zápisu na nástěnkách a webových stránkách jednotlivých mateřských škol pod unikátním registračním kódem dítěte – seznam přijatých dětí
•    9. 5. 2023 od 13:00 hod. do 17:00 hod. - odevzdání zápisového lístku přijatých dětí do zvolené mateřské školy


Publikoval Andrea Merxbauerová - 08.03.2023 - 14:55:44
Letní PRÁZDNINOVÝ provoz

Vážení rodiče, milé děti,

naše MŠ zajišťují letos prázdninový provoz v tomto termínu 

17. - 21. 7. 2023, 

a to na pracovišti MŠ Antonína Čermáka.

Předběžný zájem již zjišťují paní učitelky na třídách. Kapacita je omezena

a přednost mají samozřejmě děti přihlášené do ZŠ a MŠ Antonína Čermáka,

tj. MŠ A. Čermáka a MŠ Janákova.

 


Publikoval Andrea Merxbauerová - 01.02.2023 - 12:29:56
Jarní prázdniny

Vážení rodiče, milé děti,

v době JARNÍCH PRÁZDNIN v týdnu 6. - 10. 2. 2023

nebude v MŠ probíhat ANGLIČTINA, ATLETIKA  ani předškolní příprava.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prázdniny,

za kolektiv MŠ 

Andrea Merxbauerová


Publikoval Andrea Merxbauerová - 27.01.2023 - 13:59:39
Školní vzdělávací program
Atletika
Stravování