Letní provoz - platba

Platby školného a stravného pro zájemce o letní provoz jsou již uhrazeny z vašich přeplatků.

Případné přeplatky stravného a školného budou zaslány školou koncem června 2022 na vaše účty. 


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 08.06.2022 - 13:20:52
Mapa školy

S mírným zpožděním zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření "MAPA ŠKOLY"

1. Analytická zpráva je souhrnná za obě MŠ

2. Analytická zpráva MŠ Antonína Čermáka

3. Souhrnná zpráva MŠ Antonína Čermáka

 


Publikoval Mgr. Petr Karvánek - 26.05.2022 - 15:21:16
Kritéria pro přijímání ukrajinských dětí s uděleným vízem strpění k předškolnímu vzdělávání v MŠ (Zvláštní zápis)

Kritéria pro přijímání ukrajinských dětí s uděleným vízem strpění k předškolnímu vzdělávání v MŠ (Zvláštní zápis)

Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka 6, Praha 6, pracoviště Antonína Čermáka 6, Praha 6 , Mgr. Petr Karvánek  (dále jen „mateřská škola“) stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Místo a čas zápisu:

Zvláštní zápis se bude konat dne 20.6. 2022Komunitní centru Slunečnice, Kolejní 4, Praha 6,
v době od 9 – 12 hodin.

Počet volných míst pro zvláštní zápis na školní rok 2022/23 :  Počet volných míst v mateřské škole  bude stanoven po řádném zápisu ve dne 3.5. 2022,  v okamžiku ukončení správního řízení.

Stanovená kritéria pro přijímání dětí ve zvláštním zápisu:

 

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. Pobyt dítěte na území Prahy 6

na území MČ Praha 6                                                                                                              50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                                   1 bod

 

2. věk dítěte dle narození v období

                     před 01.09.2017                                                                                                35 bodů

od 01.09.2017 do 31.08.2018                                                                                                 15 bodů

od 01.09.2018 do 31.08.2019                                                                                                 10 bodů

od 01.09.2019 do 31.12.2020                                                                                                 5 bodů

                         po 01.01.2020                                                                                                 1 bod

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

K zápisu podle odstavce 5 zákona 67/2022Sb. může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2 nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

 

V Praze dne 11.4.2022                                                                      Mgr. Petr Karvánek

                                                                                                           ředitel školy                                       

 

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  20.6.2022 

 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебуванняіноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 20.6.2022.

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščobsterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – bižencivpryznačenyj termin zarachuvannja z 20.6.2022.


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 14.04.2022 - 14:32:12
Web Atletiky

Veškeré informace týkající se kroužku Atletiky (jak se obléct, jestli odpadá hodina apod.), naleznete na jejich webových stránkách zde


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 23.03.2022 - 11:56:51
Upozornění

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE POKUD BUDE DÍTĚ PŘI VSTUPU DO MŠ JEVIT ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ (RÝMA, KAŠEL, TEPLOTA APOD.), TAK JEJ NEPŘIJMEME! POKUD BY DOŠLO KE ZHORŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU BĚHEM DNE, TAK BUDEME OKAMŽITĚ VOLAT RODIČŮM, ABY SI DÍTĚ VYZVEDLI. DĚLÁME TO KVŮLI TOMU, ABY BYL PROVOZ MŠ CO NEJDÉLE OTEVŘEN A ABY NEBYLO OHROŽENO ZDRAVÍ DĚTÍ A RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ.

DĚKUJEME! 


Publikoval Bc. Radmila Jenčíková - 16.01.2022 - 13:10:58
Třída Berušky
Třída Krtečci
Školní vzdělávací program